CKZiU PARTNEREM PROJEKTU EDTEX

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 jest partnerem projektu EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education), którego podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.


W ramach realizacji projektu porównane zostały Krajowe Sektorowe Ramy Kwalifikacji krajów partnerskich. Ponieważ Polska, w chwili realizacji działania, nie miała swojej Sektorowej Ramy, mogła skorzystać z doświadczeń partnerów i stworzyła polski dokument w oparciu o doświadczenia europejskie.
Podczas trwania projektu porównane zostały programy nauczania w zakresie przemysłu mody i tekstyliów – na tej podstawie można dokonać uzupełnienia programów o ciekawe działania prowadzone w innych państwach UE w zakresie kształcenia formalnego na poziomie szkoły branżowej i technikum. Powstał również program szkoleń w zakresie formalnym i pozaformalnym zaproponowany przez uczestników projektu.
Partnerzy projektu wspólnie podpisali Międzynarodowe Wielostronne Porozumienie, na mocy którego zawiązane zostanie partnerstwo strategiczne między firmami, partnerami projektu i szkołami o profilu odzieżowym i tekstylnym w ramach którego organizowane będą przedsięwzięcia podnoszące kompetencje uczniów i pracowników sektora. Partnerzy zgodnie oświadczyli, że po zakończeniu projektu chcą dalej kontynuować współpracę w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej i będą wymieniać się „dobrymi praktykami” w tym zakresie.
W ramach działań na terenie Polski CKZIU, jako partner projektu z PIOT - Związkiem Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, wspólnie podpisali z dziewięcioma przedsiębiorstwami porozumienie o współpracy szkoły, organizacji i przedsiębiorcy w zakresie kształcenia kadr na miarę potrzeb branży i stworzenia dogodnych warunków w zakresie organizowania praktyk zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach.

ckziu edtex


Źródło i fot.: CKZiU w Sosnowcu.