Miasto i Zakład Składowania Odpadów informują

Szanowni Mieszkańcy Sosnowca

W związku z licznymi sygnałami i zapytaniami, jakie napływają do Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych informacji m.in. przez fikcyjną instytucję o nazwie Sosnowieckie Forum Ochrony Zdrowia na temat rzekomej budowy spalarni odpadów informujemy, iż wszystkie stwierdzenia zawarte w rozklejanych ogłoszeniach nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe pragniemy wyjaśnić, iż na obecnym etapie w Sosnowcu nie jest budowana oraz nie wydano pozwolenia na budowę jakiejkolwiek instalacji do utylizacji termicznej odpadów.

Faktem jest, iż na przestrzeni ostatnich lat kilka firm wyrażało zainteresowanie budową spalarni odpadów w Sosnowcu. Jedna z nich wystąpiła bez porozumienia z gminą o wydanie decyzji odnośnie środowiskowych uwarunkowań inwestycji, polegającej na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych w rejonie ul. Radocha 4. Zgodnie z prawem gmina Sosnowiec nie mogła w tej sprawie orzekać, dlatego prowadzenie postępowania i wydanie decyzji zostało powierzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. W toku tego postępowania gmina Sosnowiec oraz Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski wielokrotnie zgłaszali nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu, domagając się zwłaszcza rozprawy otwartej dla społeczeństwa. Uwagi te były zgłaszane już w pierwszej połowie 2013 roku. Finalnie w związku z niedotrzymaniem stosownych procedur przez organ prowadzący postępowanie, ostateczną decyzję wydaną przez Prezydenta Siemianowic Śląskich oprotestowano. Organ decydujący w tej sprawie, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w całości przyznał rację gminie Sosnowiec i Prezydentowi Kazimierzowi Górskiemu, unieważniając działania Prezydenta Siemianowic Śląskich.

Ponadto sprawą dogłębnie zajęła się Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska sosnowieckiej Rady Miejskiej. W wyniku obrad tejże komisji radni zgodnie przyjęli stanowisko o braku zgody na budowę jakiejkolwiek tego typu instalacji w rejonie ul. Radocha 4 w pobliżu osiedla Jagiellońska.

Inwestycją miejską z zakresu gospodarki odpadami jest Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu", współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach we wrześniu br. nastąpiło otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.

W skład zakładu wchodzą obiekty wybudowane zgodnie z wymogami dostępnej techniki i technologii zapewniające przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych obejmujące:
• mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku,
• przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu objęła realizację:
• sortowni odpadów,
• kompostowni odpadów zielonych,
• kompostowni odpadów organicznych ulegających biodegradacji wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie,
• magazynu odpadów elektrycznych i sprzętu AGD wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punktu przyjmowania odpadów bezpośrednio od indywidualnych dostawców,
• instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• placu gromadzenia odpadów budowlanych,
• komór do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest.

Uzupełnieniem dla wybudowanego Zakładu są pozostałe działania inwestycyjne prowadzone w ramach Projektu tj.:
• budowa składowiska odpadów komunalnych na potrzeby zdeponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przetworzonych i unieszkodliwionych w wybudowanym Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu,
• dostawa sprzętu ruchomego do obsługi obiektów Zakładu i składowiska,
• rozbudowa części biologicznej Zakładu.

Dla tych z Państwa, do których nie trafiły informacje o wdrażanym systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponownie załączamy materiały informacyjne. Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim, w szczególności Państwu, którzy przyczynili się do sprawnego wprowadzenia w Sosnowcu selektywnej zbiórki odpadów.

Ufamy, iż wyjaśnienia pozwolą Państwu na właściwą interpretację nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez fikcyjne organizacje i tym samym nie zakłócą Państwa spokoju. Ponadto mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883] apelujemy o ostrożność oraz weryfikację intencji i faktycznego istnienia podmiotu zbierającego jakiekolwiek podpisy w oparciu o temat rzekomej spalarni. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego tematu zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerem telefonu: 32 296 05 79 oraz MZSO ul. Grenadierów 86 tel. 32 263 47 23.

Z poważaniem

Henryk Mantura - Prezes Zarządu

Ryszard Łukawski - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca