Ogłoszono przetarg na działkę "za Sezamem" przy ul. 3 Maja!

Kolejne podejście

Cena  wywoławcza netto do przetargu za nieruchomość o pow. 8223 m2 wynosi 3.634.000,00 zł. Oferty można składać do 22 września 2014 r.

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy  3 Maja, oznaczonej geodezyjnie  jako działka nr 2483 o pow. 8223 mkw. obręb 11 Sosnowiec, zapisanej w księdze wieczystej KA1S/00050629/9,  jako własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Sosnowiec, z przeznaczeniem zgodnym z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Sosnowca  dla obszaru „Sosnowiec- Centrum”.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca teren na którym położona jest nieruchomość jest oznaczony symbolem  M.3UC  i przeznaczony pod usługi centrotwórcze, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz  urządzenia infrastruktury technicznej i urządzenia budowlane, obiekty małej architektury, dojazdy, ciągi piesze i zieleń dekoracyjna.
Nieruchomość zgodnie z zapisem działu III księgi wieczystej KA1S/00050629/9, obciążona jest nieodpłatnym prawem użytkowania,  na rzecz Spółek : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  z siedzibą w Warszawie, „PKP ”Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także ich następców prawnych, którego wykonywanie ograniczone będzie do używania i pobierania pożytków cywilnych z części działki niezbędnej do wykonywania robót związanych z konserwacją, usuwaniem awarii, modernizacją i przebudową sieci znajdujących się na tej działce, na które składają się kable teletechniczne typu TKD i TKM, kable światłowodowe, kable energetyczne SN i NN oraz kabel SRK, a także urządzenia związane z tymi sieciami.

Przez działkę nr 2483  przebiegają również inne sieci uzbrojenia technicznego, w myśl art.124 ust.6 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn. zm.) nabywca zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii, urządzeń uzbrojenia znajdujących się na gruncie.
Szczegółowe opinie sieciowe z 2011r dla powyższego terenu są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 w pok. 419,  IV piętro.

Cena  wywoławcza netto do przetargu wynosi:  3.634.000,00zł

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wykupią specyfikację  istotnych warunków przetargu, złożą ofertę, wpłacą wadium we wskazanym terminie i wysokości.
2.Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego, pokój 418, IV piętro do dnia 22.09.2014r. do godz.15.30.
3.Oferta winna zawierać:
-     imię i nazwisko oferenta ( nazwa instytucji) wraz z podaniem adresu lub siedziby,
-    datę sporządzenia oferty,
-    oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
-    koncepcję zagospodarowania nieruchomości uwzględniającą zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Sosnowiec- Centrum”, opracowaną na podkładzie mapowym w skali 1: 500
-    oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz  specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń (specyfikacja istotnych warunków przetargu do nabycia w Wydziale Gospodarki Nieruchomości,  ul. Mościckiego 14 pokój 419, IV piętro),
-    inne oświadczenia określone  specyfikacją istotnych warunków przetargowych,
-    dowód odpowiedniego pełnomocnictwa.

Osoba ustalona w przetargu  jako nabywca   zobowiązana jest do  zapłaty na rzecz  Gminy Sosnowiec  kary umownej w wysokości 50% ceny wywoławczej w przypadku nie wywiązania się  z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminach określonych w specyfikacji istotnych warunków  lub zgodnie z koncepcją  przedstawioną w  ofercie.
Oferent będzie zobowiązany do  złożenia oświadczenia , iż poddaje się  dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1pkt 5 kpc do  określonej kwoty ze wskazaniem ,że Gmina Sosnowiec  będzie uprawniona  do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu  klauzuli wykonalności  w ciągu 5 lat od dnia  upływu  terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Celem zabezpieczenia  wierzytelności z tytułu kary umownej zostanie ustanowiona hipoteka  wpisana do księgi wieczystej.
W razie  przeniesienia przez nabywcę  prawa użytkowania wieczystego na osoby trzecie i niedotrzymanie  przez kolejnego użytkownika wieczystego  terminów  zagospodarowania oraz przyjętej koncepcji, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy.

4. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 500.000,00zł  płatne na konto Gminy Sosnowiec -  ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 do dnia 22.09.2014r. ( w dniu 22.09.2014 r. pieniądze muszą być na koncie gminy).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2014r o godz.10.00 w sali nr 307 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
7. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8.Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Sosnowiec, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mościckiego 14 IV piętro, pokój 419,  tel.32 296-04-12.

Specyfikacja istotnych warunków  pisemnego przetargu nieograniczonego do odbioru w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, ul. Mościckiego 14 – IV piętro, pokój 419, po uiszczeniu opłaty w wysokości 30,00zł w kasie Urzędu Miejskiego, al. Zwycięstwa 20 – pokój 106, parter.